Human Language Technology

Students

Ph.D. Students

Yiming Chen

Xiaoxue Gao

Grandee Lee

Chuang Li

Tianchi Liu

Junchen Lu

Yi Ma

Sergey Nikonorov 

Zexu Pan

Ruijie Tao

Jiadong Wang

Qinyi Wang

Wupeng wang

Qu Yang

XiangHu Yue

Chen Zhang

Xuehao Zhou

Yi Zhou

Kun Zhou

Ph.D. Students (Exchange)

Xuefeng Chen

Meng Ge

Yuke Si

Cheng Wang

MingYang Zhang

Jinming Zhao

Master's Students (Research)

Junsi Lu

Master's Students

Haoyu Chen

Yifan Ge

Yidi Jiang

Wenna Lai

Jinhu Li

Zhennan Liu

Pengcheng Sun

Yue Wang 

Zhengdong Wang

Yuxuan Zhao

Master's Students (Exchange)

Xinyuan Zhou