Human Language Technology

Students

Ph.D. Students

Yiming Chen

Xiaoxue Gao

Yidi Jiang

Grandee Lee

Chuang Li

Tianchi Liu

Junchen Lu

Yi Ma

Sergey Nikonorov 

Zexu Pan

Ruijie Tao

Jiadong Wang

Qinyi Wang

Wupeng wang

Qu Yang

XiangHu Yue

Chen Zhang

Xuehao Zhou

Yi Zhou

Kun Zhou

Ph.D. Students (Exchange)

Xuefeng Chen

Meng Ge

Yuke Si

MingYang Zhang

Jinming Zhao

Master's Students (Research)

Junsi Lu

Master's Students (Exchange)

Xinyuan Zhou