Human Language Technology

Associate Members

Eng Siong Chng

Haihua Xu

Zeng Zhiping

Ly Thi Vu 

Lim Zhi Hao

Rosa Gonzalez Hautamaki