Human Language Technology

Alumni

Xinyuan Zhou 

Cheng Wang

Yuxuan Zhao

 • Master Student
 • April 2020 – April 2021
 • Natural Language Processing
 • Email: e0572623@u.nus.edu

Zhengdong Wang

 • Master Student
 • April 2020 – April 2021
 • Sound Localization
 • Email: e0572572@u.nus.edu

Wang Yue

Pengcheng Sun

 • Master Student
 • April 2020 – April 2021
 • Auditory attention detection (AAD)
 • Email: e0572668@u.nus.edu

Zhennan Liu

 • Master Student
 • April 2020 – April 2021
 • Speech Separation and Music Separation
 • Email:  e0572557@u.nus.edu

Jinhu Li

 • Master Student
 • April 2020 – April 2021
 • Music information retrieval, Machine learning
 • Email: e0572686@u.nus.edu

Wenna Lai

Yifan Ge

 • Master Student
 • April 2020 – April 2021
 • Speech Recognition
 • Email: e0572659@u.nus.edu

Haoyu Chen

Zihan Pan

Jibin Wu

Maulik Madhavi

Rohan Kumar Das

 • Research Fellow
 • December 2017 – March 2021
 • Speech & audio signal processing, speaker verification, anti-spoofing, social signal processing and voice conversion
 • Email: ecerohan@gmail.com
 • Personal Profile: https://sites.google.com/view/rohankumardas

Chenglin Xu

Xiaohai Tian

Karthika Vijayan

Hongqiang Du

Zhang Li

Lin Yi-Xing

Jichen Yang

Tong Zhan

Wang Xia

 

Rui Liu

 

 • NG-Exchange Ph.D. Candidate
 • August 2019 – August 2020
 • Speech Synthesis
 • Email: liurui_imu@163.com
 • Personal Profile: https://ttslr.github.io/

Shoufeng Lin

 

 • Research Fellow
 • November 2019 – August 2020
 • Sound Source Localization, Multisource Tracking, Speech Separation, Pitch Estimation and Speech Processing.
 • Email: franklin@ieee.org
 • Personal Profile: https://www.linkedin.com/in/franklins/

Wei Rao

Zeng Yijia

Wu Zhenzong

 • Master Student
 • April 2019 – April 2020
 • Anti-spoofing
 • Email: wuzhenzong1997@163.com

Zilan Wang

Ouyang Meidan

Meng Xuanbo

Ruodi Lu

Junchen Lu

Zihao Liu

 • Master Student
 • April 2019 – April 2020
 • Supervised Learning Based on Spike Temporal Dynamics In DSNN
 • Email: 252145391@qq.com

Lin Huang 

Zongyang Du 

Yuxiang Chen

Qing Cai

Emre Yilmaz

 • Research Fellow
 • June 2018 – March 2020
 • Automatic speech recognition, speaker recognition, speaker diarization
 • Email: emrey@kth.se
 • Personal Profile: emreyilmaz.nl

Sahoko Nakayama

Zhaojie Luo

 • Research Engineer
 • October 2019 – February 2020 
 • Speech and language processing
 • Email: luozhaojie@hotmail.com
 • Personal Profile: www.luozhaojie.com

Amine El Abridi

Rohan Sheelvant

Tianchi Liu

Adem Derinel

 • Ph.D. Scholar
 • January 2019 – April 2019
 • Automatic Speech Recognition

Yougen Yuan

Samuel Cohen 

 • Research Intern
 • July 2018 – September 2018
 • Automatic Speech Recognition
 • Email: samuel.cohen15@imperial.ac.uk

Jinba Xiao

 • Research Intern
 • February 2018 – August 2018
 • Automatic Speech Recognition
 • Email: jinba.xiao@gmail.com

Chong Zhang

Sai Sirisha Rallabandi

Shan Yang

Longting Xu

Yanping Li