Human Language Technology

Students

Ph.D. Students

Xiaoxue Gao

Grandee Lee

Sergey Nikonorov 

Zexu Pan

Zihan Pan

Ruijie Tao

Jiadong Wang

Qinyi Wang

Jibin Wu

XiangHu Yue

Chen Zhang

Xuehao Zhou

Yi Zhou

Kun Zhou

Ruijie Tao

Ph.D. Students (Exchange)

Siqi Cai

Hongqiang Du

Rui Liu

Sahoko Nakayama

Lin Yi-Xing

Li Zhang

MingYang Zhang

Master's Students (Research)

Junsi Lu

Master's Students (Course)

Yuxiang Chen

Zongyang Du

Huang Lin 

Zihao Liu

Junchen Lu

Ruodi Lu

Xuanbo Meng

Meidan Ouyang

Zilan Wang

Zhenzong Wu

Yijia Zeng

Master's Students (Exchange)

Xinyuan Zhou