Human Language Technology

Research Staff

Research Fellows

Rohan Kumar Das

Chitralekha Gupta

Shoufeng Lin 

Qi Liu

Maulik Madhavi

Arulraj Ramalingam 

Wei Rao

Bidisha Sharma

Berrak Sisman

Xiaohai Tian 

Karthika Vijayan

Jichen Yang 

Emre Yilmaz

Min Yuan 

Malu Zhang 

Research Engineers

Qing Cai

Xiaoxue Gao

Junsi Lu

Zhaojie Luo 

Xinyuan Qian

Qinyi Wang

Jinyang Wu

 Tong Zhan

MingYang Zhang

Kun Zhou

Visiting Research Staff

Changxia Ma 

Xia Wang