Human Language Technology

Alumni

Amine EL ABRIDI

Rohan Sheelvant

Tianchi Liu

Adem Derinel

  • PhD Scholar
  • January, 2019 – April, 2019
  • Automatic Speech Recognition

Yougen Yuan

Chong Zhang

Sai Sirisha Rallabandi

Shan Yang

Yanping Li

Longting Xu

Xiao Jinba 

Samuel Cohen 

  • Research Intern
  • Research attachment program participant